Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Op zaterdag 18 mei organiseert het CvK en de schoonmaakploeg weer een Himmeldei.

Leden van het CvK gaan samen met vrijwilligers aan de slag om ons kerkgebouw van buiten schoon te maken.
De schoonmaakploeg wil diezelfde dag graag de binnenkant van het kerkgebouw een goede schoonmaakbeurt geven.

Wie helpt mee om de buitenzijde of binnenzijde schoon te maken?
We starten om 9 uur en verwachten in een paar uur klaar te zijn.

 Help jij ook mee? 

Voor het maken van een afspraak:  Email: cvkgk


Het college van kerkrentmeesters (CvK)
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters (voorzitter en secretaris CvK) en een aantal kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd.
Daarnaast horen degenen die de financiele administratie doen (boekhouder, betalingen en incasso) en het kerkelijk bureau ook onder het CvK, maar zij zijn niet aanwezig bij de reguliere vergaderingen.

 

Taken van het college van kerkrentmeesters:
1. Gebouwen
Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere onroerende zaken van de gemeente. Dit betreft het kerkgebouw en de voormalige pastorie en de kosterswoning. Kerkrentmeesters dienen ervoor te zorgen dat het gebouw/de gebouwen en ruimtes passen bij de gemeente.
Het gaat om:
• beheer en onderhoud van het kerkgebouw
• schoonhouden van het kerkgebouw
• verduurzaming gebouw
• het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van de ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;

Kerk en gebouw
De eredienst worden voornamelijk in de grote zaal gevierd. Tijdens de koude wintermaanden wordt gebruik gemaakt van de kleine zaal.

Zaalhuur:
Het (kerk)gebouw is onder te verdelen in verschillende zalen of ruimtes.
Deze kunnen afzonderlijk of delen hiervan (zalen) worden gehuurd door de leden of door derden. Huurtarieven en voorwaarden hier bekijken, of kunt u opvragen via een mail aan de coördinator en/of het College van Kerkrentmeesters

2. Mensen
Het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en tijden zijn. Kerkrentmeesters hebben oprechte aandacht voor de mensen die in loondienst zijn en voor de vrijwilligers. Dit betreft in onze gemeente onze kerkelijk werker en de ouderenwerker.
Het gaat om o.a.:
• aangaan en beheer van arbeidscontracten
• ledenadministratie/kerkelijk bureau
het kerkelijk bureau houd

3. Geld
Om de kerk als organisatie met betaalde mensen en met gebouwen in beheer te kunnen laten floreren, is geld nodig. Een kerntaak van het college van kerkrentmeesters is dan ook geldwerving en financieel beheer. Onder geldwerving wordt in ieder geval de Vaste Vrijwillige Bijdrage) verstaan. Daarnaast zijn kerkrentmeesters - samen met diakenen en in overleg met de kerkenraad - verantwoordelijk voor het opstellen van het collecterooster en het eventueel organiseren van andere fondsenwervende activiteiten.
Bij het financieel beheer hoort uiteraard het opstellen van een begroting en jaarrekening, de ANBI-publicatie en het maken van een meerjarenraming.
Het gaat daarbij om o.a:
• financieel beheer en administratie inclusief begroting en jaarrekening
• inkomstenwerving (Actie Kerkbalans)
• overige inkomsten c.q acties (o.a. zaalverhuur....)
• collectebonnen
• opstellen collecterooster komende kalenderjaar gezamenlijk met college van diakenen

Begroting en jaarrekening
Elk jaar stelt het college een begroting op voor het komende kalenderjaar en deze wordt door de kerkenraad vastgesteld.
Het college van kerkrentmeesters legt elk jaar hun ontwerpjaarrekening voor aan de kerkenraad. Deze jaarrekening wordt vervolgens op de gemeenteavond toegelicht, waar de gemeente in de gelegenheid wordt gesteld hun vragen mening over de jaarrekening kenbaar te maken bij de kerkenraad. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekening vast.
Tijdens de gemeente-avond kunnen gemeenteleden ook vragen stellen over de begroting van het lopende jaar.

Giften
Geeft u wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Ook uw/de kerkelijke bijdrage is een gift!

Aftrekbaarheid periodieke giften
Periodieke giften, waaronder ook uw kerkelijke bijdrage zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. Middels een "overeenkomst" kunt u dit voor een langere tijd (5 jaar) vastleggen bij de belastingdienst.

Als u kerkelijke bijdrage geeft, mag u deze aftrekken van de belasting.
Voor het aftrekken van een gift gelden wel verschillende voorwaarden.

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI instelling (De PKN de Ferbining is dit)

U kunt nu kiezen of u de gift via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet (in dit geval de PKN Gemeente de Ferbining).
Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u het "format overeenkomst" hier downloaden.
Vervolgens dient u alle gegevens in te vullen en te laten ondertekenen door de voorzitter van het CvK. Onder deze regeling vallen uitsluitend de periodieke giften. U verbindt zich met een dergelijke overeenkomst tot afgifte van het toegezegde periodieke bedrag gedurende een looptijd van 5 jaar.
Meer informatie vindt u ook op de website van De Belastingdienst.

4. Organisatie
Om het werk in de kerk in goede banen te leiden, is een goede interne organisatie noodzakelijk. Kerkrentmeesters hebben een belangrijke rol in het organiseren van bijvoorbeeld
- kosters
- beamer
- administratie,
- ICT verzekeringen
- Archief
- communicatiemiddelen.
Uiteraard doen ze dit in overleg met de mensen die ermee moeten werken.

Ook het beheren en bijhouden van het doopboek (verplicht), belijdenisboek (verplicht) en trouwboek (niet verplicht) horen bij de taken van een kerkrentmeester. En natuurlijk is het belangrijk dat archief volgens de geldende regels wordt bijgehouden en bewaard.

Overige taken College van Kerkrentmeesters
• het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan

College van Kerkrentmeester heeft toestemming van de kerkenraad nodig voor:
• het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente
• het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
• het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen onder last of voorwaarde;
• het oprichten van of deelneming aan een stichting;
• het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.

De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.

 

terug