Liturgische schikkingen 2023 Liturgische schikkingen 2023

EEUWIGHEIDSZONDAG 26 november 2023
Vandaag gedenken wij de mensen die ons zijn voorgegaan en waarmee
wij ons verbonden voelen.
In de schikking staat de witte Lelie centraal, die verbeeldt eenheid en vergankelijkheid
De 5 witte Rozen als symbool voor ee
rbied en herinnering van de overledenen.
Het Gipskruid straalt zuiverheid uit.
Het bloemstuk rust op de bladeren van de Vingerplant en verwijst
naar Gods ondersteunende handen.
Klimop voor Gods onvoorwaardelijke trouw aan de mensen.

Het groene kleed, teken van hoop en verwachting.
DANKDAG 1 november 2023
De schikking op deze dankdag van gewas en arbeid verbeeldt de veelzijdigheid van de oogst; allemaal verschillende groenten en vruchten opgestapeld tot een boom van overvloed.
De handvormige bladeren onderaan de schikking beelden het ontvangen van al de
rijkdom van de oogst uit, waarvoor we God mogen danken.

Dankdag voor gewas en arbeid….
Herdenken in een moeilijke tijd.

De wereld bloed uit duizend wonden
Dit alles komt door onze zonden.
 
Maar….. als we dan even terug denken
heeft God nog heel veel willen schenken;
Hij gaf zonneschijn en regen,
was dat niet een grote zegen?
 
Door Zijn Vaderlijke hand
groeide het voedsel op het land.
We kwamen niets te kort,
er was dagelijks eten op ons bord.
 
De Heer is zo lankmoedig en weldadig
Hij is ook zeer barmhartig en genadig.
Hij was bij ons in nood en pijn
en daarom moet het Dankdag zijn.
STARTZONDAG 16 september 2023
Het thema van dit nieuwe kerkelijk seizoen is  “Ga mee”
Het moedigt mensen aan om deel te nemen aan de wereldwijde beweging  van geloof, hoop en liefde die God heeft gestart.
De bekende geloofssymbolen van geloof, hoop en liefde worden gebruikt voor deze symbolische schikking.

Dankbaar voor
Een hart vol liefde
Een kruis van genade
Hoop als anker


De zonnebloemen herinneren ons eraan om vreugde te omarmen, het licht op te zoeken en ons staande te houden bij tegenslag.

We starten het nieuwe kerkelijk jaar op de fiets, ga je met ons mee?

Gemeente zijn
Elkaar vasthouden
in vreugde en pijn
Elkaar steunen
er voor elkaar zijn
Elkaar zien
en blij begroeten
Elkaar brengen
aan Jezus voeten.

 
Elkaar bemoedigen
als het moeilijk is
Elkaar bijlichten
in de duisternis
Elkaar omarmen
hé, ik geef om jou
Elkaar verwarmen
te midden van de kou.

Zo’n kring van mensen
heet gemeente
Zo’n kring van harten
laat je weten
Dat God een God
van Liefde is
Te midden van tekorten,
zonden en gemis.

Wilt U, Heer
het centrum zijn
van deze kring
Begin maar klein
en laat het groeien
Zodat we doen
Wat bij U past.

Jolanda Holleman-Kropff

25 jarig jubileum ds. Mol, 11 juni 2023
Vandaag vieren we dat ds. Jurrien Mol 25 jaar predikant is in onze gemeente Opeinde, Nijega, de Tike.
De bloemen verbeelden de gemeente in al zijn veelzijdigheid in donkere en lichte kleuren, wat verwijst naar verdrietige en vreudevolle dingen die we samen als gemeente beleven.
De bloemen staan op een koningsblauw kleed dat verwijst naar het koninkrijk van God.
Het touw maakt de verbinding van Gods woord naar de predikant.
De hedera staat voor het vertrouwen in God en de verbondenheid met elkaar.
Het boeket gaat als felicitatie naar de familie Mol.
Op tafel  en daaronder zien we persoonlijke atributen die een inkijkje geven in het privé leven van onze predikant.

De dominee, een schaap met zeven poten?

Hoe ondankbaar in dit land
is het vak van predikant.
Altoos eist men van zo’n man
zeven poten van een schaap.

Gaat hij veel op huisbezoek ?
dan.. “dominee leest nooit een boek"
Maar studeert hij nog steeds verder,
heet íe "leraar” en geen "herder"

Als hij 't leven ernstig neemt,
is hij "stijf" en "wereldvreemd".
Is hij vlot bij spel en sport
dan komt hij waardigheid tekort.

Legt hij zich - met mate – toe
op liturgie 't heet een "Rooms gedoe"
Maar zo niet, dan heet het weer :
"geen gevoel voor stijl en sfeer".

Is hij voluit theoloog,
prompt zegt men: "hij grijpt te hoog".
Tracht hij populair te spreken,
men zegt: "praatje, maar geen preken"

Wat hij laat of wat hij doet,
nooit en nimmer is het goed.
Te allen tijd rust op zijn werk
kritisch oog van volk en kerk.

Heer , wilt u onze predikant
kracht en wijsheid geven,
bij bestuderen, preken, en hoe
we als christenen mogen leven.

PASEN, 9 april 2023
Op deze paasmorgen zien we een schikking met witte bloemen in bloei. De witte kleur symboliseert feest en een nieuwe begin. Het groen verbeeldt het nieuwe leven dat we met Pasen mogen ontvangen.

It is folbrocht

’t Is Peaskefeest en ik bin frij
Want Jezus sei: it is folbrocht
’t Is Peaskefeest en ik bin frij
Mei syn bloed hat Hy my kocht

It djipste wurd is sprutsen
Oan it krús op Golgota
Ferlossing en fersoening
Kamen ús minsken samar ta

Syn dea betsjut foar ús it libben
Syn ein, foar ús in nij begjin
Mar ’t rykste is dochs de oerwinning
Op Peaskemoarn, ’t bringt ús gewin

Net folle wurdt der fan ús frege
In inkeld: folgje My
Gean yn it fuotspoar fan de Heilân
Dat jout rêst, dat makket frij

’t Is Peaskefeest en ‘k fiel my frij
Jezus hat de dea oerwûn
’t Is Peaskefeest, ‘k bin wierlik frij
En foar altyd mei de Hear ferbûnSTILLE ZATERDAG, 8 APRIL 2023

 
GOEDE VRIJDAG,7 april 2023
Op Goede Vrijdag staat het kruis centraal.
In de schikking deze keer geen traditioneel kruis, maar een Gaffelkruis waarvan de armen schuin naar boven gericht zijn door middel van de kronkeltakken. De groene Hedera verwijst naar Gods trouw.

Goede? Vrijdag
Al die spot en al die haat,
de gruwel die zo tegenstaat,
de eenzaamheid en het verdriet,
de loochening “ik ken Hem niet”.
Al dat geweld en al die pijn:
moet dat nu “Goede” Vrijdag zijn?

Het biddend worstelen met God,
de harde slagen van het lot,
het bloedvergieten zonder end,
het kwaad, waar je maar niet aan went,
gespijkerd aan een triest bestaan:
komt “Goede” Vrijdag daar vandaan?

In eenzame verlatenheid
hangt, in het centrum van de tijd,
de drager van het wereldlot,
de Christus, afgezant van God,
om na drie dagen op te staan:
is daarom Vrijdag “Goed” gegaan?WITTE DONDERDAG, 6 april 2023
Op Witte donderdag gedenken we het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen, waarbij Judas Jezus in diezelfde nacht zal verraden.

Jezus zegt dan ook tegen hem, “ doe maar meteen wat je van plan bent “

Judas loopt van tafel het donker in.
Joh.13 : 27.

 
De basisschikking in deze lijdenstijd bestaat uit takken van de kronkelwilg;
het pad van ons leven is niet rechtlijnig , maar vertoont onverwachte zijwegen .
 
De schikking:
De wilgentakken zijn als teken van de verbondenheid  tussen licht en donker, liefde en haat.
De judaspenningen verwijzen naar de 30 zilverlingen en het verraad.
Het brood en de druiven verbeelden het laatste avondmaal.
 
Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
zondeHeer

U wordt zo vaak gezien
als de God van vrome mensen,
de God van een bepaalde groep,
de God van een bepaald geloof.
 
Maar ...U bent de God van alles en iedereen.
U bent ook (gelukkig maar) de God van de zondaars,
en van degenen die zich niet om U bekommeren.
U bent een  'mensengod '.
 
Waar een mens ook is, U bent er ook.
Als dat niet zo was, Heer zou ik niet meer durven bidden
want ik ben niet waardig dat u komt onder mijn dak.
 
Toch zoek ik naar U,
altijd en overal
toch wil ik brood eten,
waarvan Jezus zegt:  “ dit is Mijn Lichaam “
 
(Toon Hermans)
BIDDAG 8 maart 2023
"Uit liefde voor jou" is het thema van het 40 dagen project.
We mogen ontvangen en delen.
In Marcus 36:4 zien we hoe Jezus uit de boot stapt en een grote menigte van mensen ziet die op Hem wacht, ze waren als schapen zonder Herder. Jezus heeft medelijden met ze, maar heeft ook behoefte aan rust.
Toch herinnert Hij zich aan zijn roeping als ware Koning van Israël. Zijn liefde opent onze blik weer voor het leven om ons heen, zodat wij samen kunnen delen. Bij Jezus aan tafel is voedsel in overlvloed!

De schikking: als basis worden kronkeltakken gebruikt; als de liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van een ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte verbindingen.
Het geheel van takken en berenklauwsteel geeft de suggestie van een boot.
De handen vragen om groei en bloei. Deze groei en bloei zien we terug in brood, druiven, amaryllisbol en hazelaartak.

Goede God
die de aarde gezegend heeft met alles waarvan wij leven,
die haar als een wijngaard met zorg en liefde heeft aangeplant,
zodat wij zullen genieten van haar goede gaven.
Wij willen eerlijke rentmeesters daarvan zijn en niet meer nemen dan ons toekomt.
Want gulzigheid leidt tot verderf en gretigheid is nooit verzadigd.
Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
Laat ons een licht opgaan en leer ons het ware vasten, dat is: naar elkaar omzien,
ons brood delen met de hongerige, de vluchteling onderdak geven
en de verdrukte zijn vrijheid laten.....

 
terug