Pinksteren, 4 juni 2017

Pinksteren, 4 juni 2017

Pinksterfeest
 
Sjong doch ’t is Pinksterfeest
ja sjong út alle macht
al sjogge wy it ljocht noch net
en liket it wol nacht
 
Sjong op it Pinksterfeest
de Treaster wurdt ús jun
wy binne rike minsken
en mei elkoar ferbûn.
 
De Geast wol ús fernije
dan wurdt it ljocht en klear
it tsjuster sil ferdwine
de leafde wint it hieltyd mear.
 
                                      It is in machtich wûnder
                                      de Geast ús tagedien
                                      as helper en as treaster
                                      mei God en Jezus ien.
 
                                      't Bliid Boadskip trochfertelle
                                      yn opdracht fan ús Hear
                                      ’n skare fan untelb’re minsken
                                      bringt Him dan lof en ear.
 
                                      Fier bliid it Pinksterfeest
                                      mei minsken fan rûnom
                                      sjoch mar út nei ’t grutte feest
                                      As Jezus komt werom.
terug