Bijzondere begraafplaats Nijega

Bijzondere begraafplaats Nijega

Openstelling
De begraafplaats is dagelijks voor iedereen toegankelijk, kinderen beneden de 12 jaar alleen onder begeleiding.
De begrafenisplechtigheden kunnen plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag van 10.00 to 15.30 uur. Op zondagen en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt geen gelegenheid
gegeven tot het begraven of het bezorgen van as.


Administratie
De administratie van de begraafplaats wordt verzorgd door mevr. H. Hiemstra-Jacobi. 
Zij houdt een register bij van alle overledenen die zijn begraven met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn. Ook de al uitgegeven, maar nog niet gebruikte, graven worden in dit register aangetekend.   
Het adres van de administratie is: Hegewei 9, 9217 VT Nijega, tel. 06-25176701.
 
Graven
Op de begraafplaats bestaat de mogelijkheid te begraven in een eigen graf, met het uitsluitend recht voor de periode van 20 jaar met telkens de mogelijkheid tot verlenging  van 10 jaar. Tevens is het mogelijk de as van een overledene bij te zetten in een bestaand graf of in een urnengraf waar dan een urnenkelder in geplaatst wordt.
Voor de uitgifte van een graf worden aankoopkosten in rekening gebracht. Na betaling hiervan wordt een akte van grafuitgifte uitgegeven. Het graf wordt in het grafregister op naam geregistreerd, de rechthebbende dient voor een graf jaarlijks grafrechten te betalen. Wanneer er verzuimd wordt om de jaarlijkse grafrechten te betalen of wanneer er aan het onderhoud van het graf niet wordt voldaan, kan het College van Kerkrentmeesters de rechten laten vervallen en het grafmonument verwijderen.
 
Gedenktekens
Voor het plaatsen van een gedenkteken kunt u zich wenden tot o.a. een steenhouwerij. Daar zijn de voorschriften waaraan een gedenkteken moet voldoen in de regel bekend. Ook vraagt een steenhouwerij de vergunning aan tot het plaatsen van een gedenkteken. Voor het plaatsen van een gedenkteken worden plaatsingskosten in rekening gebracht. Zoals vermeld in het Reglement van de begraafplaats dienen rechthebbenden van een graf het gedenkteken in goede staat te houden.
Er is de mogelijkheid om de jaarlijkse grafrechten en het onderhoud van een gedenkteken af te kopen.  Wel dient het gedenkteken in goede staat te verkeren wanneer een onderhoudscontract wordt afgesloten.
 
Beplanting
Niet blijvende beplanting op een graf die in verwaarloosde staat verkeert, kan door degene die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaats, worden verwijderd zonder dat er aanspraak gedaan kan worden op schadevergoeding. Bloemen, kransen e.d. worden, wanneer zij zijn verwelkt, verwijderd. Linten e.d. worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende, indien deze hiertoe van tevoren een verzoek heeft gedaan bij de beheerder.
 
Verordeningen

Het beheer en het gebruik van de kerkelijke begraafplaats staat beschreven in “Het plaatselijk reglement voor het beheer van de kerkelijke begraafplaats Opeinde”. Deze brochure is te verkrijgen bij de administratie van de begraafplaats.
 
terug