ANBI Diaconie ANBI Diaconie
A. Algemene gegevens diaconie
Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde gemeente te Nijega, Opeinde en De Tike
RSIN/Fiscaal nummer: 824120048
KvK nummer: 76455262
Website adres: http://www.pkn-not.nl of http://www.pkn-not.nl/diaconie
E-mail: diaconie
Adres: Kommissiewei 184
Postcode: 9218PJ
Plaats: Opeinde
Postadres: Kommissiewei 184
Postcode: 9218PJ
Plaats: Opeinde
 
B. Beleidsplan diaconie 
Visie en opdracht van de Diaconale werkgroep
Het is in het bijzonder de dienst der liefde, die de diakenen hebben te vervullen. Ze mogen, gedragen door geheel de gemeente, aan diegenen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kring van de eigen gemeente, in het eigen land of in andere delen van de wereld, de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen aan de gemeente leiding trachten te geven en voorop gaan bij het volbrengen van de taak tegenover de naasten. Voorts zal hun zorg moeten gaan over rechte besteding van gaven die door hen uit de gemeente worden ingezameld. Ze zullen hun arbeid verrichten in eenvoud en blijmoedigheid, met een bewogen hart dat bereid is om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren; en in de gebrokenheid der menselijke verhoudingen dienen zij op te komen voor het recht van Hem die de arme zal redden, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft (Ps. 72:12).

Samenstelling college van diakenen
Na invoering van deze taakomschrijving zal de het college van diakenen vanaf dit tijdstip bestaan uit:
  • Twee diakenen
  • Eén Jeugddiaken
  • Drie diaconale werkers.
Het bestuur van de Diaconie wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor het Handboek en taakomschrijving van de diaconie van onze gemeente klik op Handboek diaconie maart 2018.
 
C. Samenvatting van de doelstelling
Diaconaal werk in de gemeente
In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking  ‘the heart of the matter’.  Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf?  Zet zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen?  Dienen, delen en doen zijn kenmerkend voor elke christen en kan nooit worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: de diakenen). De bijbel staat vol aansporingen die ons aansporen om ook vandaag barmhartig, offervaardig en gastvrij te zijn. Die aansporing geldt voor de hele gemeente.
Diaconaat heeft dus te maken met dienen, delen en doen. Daarbij ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan ‘mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden. Die mensen mogen we dienen, mee delen en het voor doen.
 
D. Begroting
Voor een overzicht van baten en lasten klik op Financieel verslag Diaconie 2020 en begroting Diaconie 2021.
  
terug