Pasen, 9 april 2023

Pasen, 9 april 2023
It is folbrocht

’t Is Peaskefeest en ik bin frij
Want Jezus sei: it is folbrocht
’t Is Peaskefeest en ik bin frij
Mei syn bloed hat Hy my kocht

It djipste wurd is sprutsen
Oan it krús op Golgota
Ferlossing en fersoening
Kamen ús minsken samar ta

Syn dea betsjut foar ús it libben
Syn ein, foar ús in nij begjin
Mar ’t rykste is dochs de oerwinning
Op Peaskemoarn, ’t bringt ús gewin

Net folle wurdt der fan ús frege
In inkeld: folgje My
Gean yn it fuotspoar fan de Heilân
Dat jout rêst, dat makket frij

’t Is Peaskefeest en ‘k fiel my frij
Jezus hat de dea oerwûn
’t Is Peaskefeest, ‘k bin wierlik frij
En foar altyd mei de Hear ferbûn

 
terug